LB Forsikring A/S afholder generalforsamling for aktionærerne fredag den 5. april 2019 med følgende dagsorden.

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab respektive ledelsesberetning for koncernen med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
  4. Godkendelse af LB Forsikrings lønpolitik.
  5. Godkendelse af bestyrelsens honorering.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse.
  7. Valg af revisor(er).
  8. Forslag om vedtagelse af fusion mellem LB Forsikring A/S som det fortsættende selskab, og Randan A/S og Semen Ejendomsaktieselskab, som de ophørende selskaber.
  9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer
  10. Eventuelt

Med venlig hilsen

LB FORSIKRING A/S

Carsten Mørck-Pedersen Anne Mette Toftegaard
Formand       Adm. direktør