Menu

Forsikringstilbud og kontaktoplysninger

Hvor vi modtager dine personoplysninger fra

Når du udfylder dine oplysninger hos en af vores partnere eller fx en bilforhandler, videregiver de oplysningerne, som du har udfyldt, til os. Sådanne partnere kan efter omstændighederne være selvstændigt dataansvarlige eller vores databehandlere. I tilfælde af at du oplyser partneren eller fx en bilforhandler dit CPR-nr., modtager vi også dette. Transmissionen sker med krypteret forbindelse, Vi modtager dermed dine kontaktoplysninger og øvrige afgivne oplysninger, som er relevante for at kunne undersøge mulighederne for at tilbyde dig en forsikringsaftale.

Bortset fra følsomme personoplysninger om fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvis du er omfattet af Lønsikring og Studieforsikring EKSTRA, jf. nedenfor, indsamler vi i forbindelse med indtegning alene almindelige personoplysninger og CPR-nr.

Når du er i kontakt med os vedrørende modtagelse af tilbud om indgåelse af en forsikringsaftale, registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i den forbindelse, herunder kontaktoplysninger, CPR-nr. og oplysninger om dine forsikringsforhold og værdier, som du ønsker forsikret hos os. Afgivelse af dine oplysninger er frivillig men samtidig nødvendig for, at vi kan tilbyde dig en forsikringsaftale.

I visse tilfælde indhenter vi oplysninger fra dine nuværende og tidligere forsikringsselskaber, hvilket sker på baggrund af dit samtykke. Det omfatter fx dækningsoplysninger, skadeforløb, opsigelser og skærpede vilkår, som bliver anvendt med henblik på at afgøre om og i givet fald under hvilke vilkår, at vi kan tilbyde dig at tegne forsikringen hos os.

I processen med udarbejdelse af et tilbud kan vi indhente og foretage kontrol og validering af dine oplysninger, fx navne- og adresseoplysninger samt oplysninger om reklamebeskyttelse (Robinsonliste) fra CPR-registret, adresse- og boligoplysninger fra BBR-registret til brug for køb af hus- og indboforsikringer, oplysninger om motorkøretøjer fra DMR-registret ved køb af forsikringer til motorkøretøjer samt informationer fra offentligt tilgængelige kilder såsom søgemaskiner, virk.dk, de gule sider, krak, sociale medier, OIS.dk og boligejer.dk. Dem, der driver de relevante registre mfl., er selvstændigt dataansvarlige. Disse kilder anvendes også til brug for visitering af indkomne breve og e-mails.

Ved indtegning af motorkøretøjsforsikringer foretager vi opslag i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister hos DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) med henblik på at afgøre, om vi kan tegne køretøjsforsikring til dig, eller om du måtte være registreret som dårlig betaler eller med afvigende skadeforløb af et andet selskab, jf. også Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

Følgende er kun gældende for Lønsikring og Studieforsikring EKSTRA:

For så vidt angår de medlemmer, der er omfattet af Lønsikring kontrollerer vi, om du er medlem af BUPL for at sikre, at du opfylder kravene for at købe Lønsikring.

I forhold til Studieforsikring EKSTRA kontrollerer vi, at du er medlem af din faglige organisation for at sikre, at du opfylder kravene for at købe forsikringen.

Følgende er kun gældende for forsikringsgruppen ”LB Forsikring til PFA”:
Det er en betingelse for, at du kan blive medlem og købe forsikringer i forsikringsgruppen ”LB Forsikring til PFA” (og for at dine evt. medforsikrede kan opnå forsikringsdækning), at du er pensionskunde i PFA Pension. Vi modtager og behandler derfor oplysninger fra PFA Pension om, hvorvidt du har et pensionsengagement i PFA Pension, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, hvis du er omfattet af den forsikringsgruppe.

PFA Pension er selvstændig dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som de videregiver til LB, og du kan finde PFA Pensions privatlivspolitik på deres hjemmeside: https://pfa.dk/andet/behandling-af-personoplysninger/ og https://pfa.dk/andet/persondata-lb

Formål med behandling af dine personoplysninger

Formålet med behandling af dine personoplysninger er, at vi kan kontakte dig og undersøge mulighederne for at tilbyde dig en forsikringsaftale og udarbejde et tilbud til dig om indgåelse af en forsikringsaftale.

Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger er nødvendige for, at vi kan tilbyde dig medlemskab og for, at vi kan tilbyde dig en forsikringsaftale og udarbejde tilbud til dig om indgåelse af en forsikringsaftale.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på, at vi kan følge op på din anmodning og kontakte dig for at undersøge mulighederne for at tilbyde dig en forsikringsaftale, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Indsamling og validering af oplysninger i offentlige registre og i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister foretager vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), delvist fordi vi er retligt forpligtet til det efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, således at vi ved indtegning og løbende sikrer, at vi har ajourførte oplysninger om dig og dine forsikrede værdier og ikke indtegner på et forkert grundlag eller i strid med lovgivningen, jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

Dit CPR-nr. behandler vi på baggrund af det samtykke, som vi eller vores partner har indhentet fra dig i forbindelse med medlemsoprettelse og/eller som led i tilbudsprocessen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, således at vi internt og eksternt kan foretage en entydig identifikation af dig (enhedsadministration) til brug for medlemsoprettelse, login på Min Side, tilbudsudstedelse, for den løbende administration, risikostyring og opfyldelse af dine forsikringer og dit medlemsforhold samt kontrol/opdatering af dine data via offentlige registre.

Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis vi ikke har dit samtykke til at behandle dit CPR-nr., vil det kunne have den betydning, at dit medlemskab og mulighederne for at tegne og opretholde dine forsikringer hos os ophører. Herudover kan sagsbehandlingstiden forlænges, ligesom vi kan have behov for at iværksætte yderligere tiltag med henblik på entydig identifikation af dig senere hen.

Følgende er kun gældende for Lønsikring og Studieforsikring EKSTRA:

Såfremt du er omfattet af Lønsikring og medlem af BUPL sker vores indhentelse, registrering og videregivelse af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis vi ikke har dit samtykke, vil det have betydning for dit medlemskab og mulighederne for at købe og opretholde dine forsikringer hos os.

I forhold til Studieforsikring EKSTRA og medlemskab af din faglige organisation, sker vores indhentelse, registrering og videregivelse af oplysninger om din faglige organisation og evt. fagforeningsmæssige tilhørsforhold, på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke med virkning for fremtiden ved at kontakte os. Du skal være opmærksom på, at hvis vi ikke har dit samtykke, vil det have den betydning, at dit medlemskab og mulighederne for at tegne og opretholde dine forsikringer hos os som udgangspunkt vil ophøre.

Hvem vi kan dele dine personoplysninger med

Dine personoplysninger vil kunne blive behandlet af vores databehandlere, herunder fx efter omstændighederne:

  • telemarketingbureauer,
  • telefonisystemudbydere i forhold til opkaldsdata og telefonoptagelser,
  • servicepartnere til sikker bortskaffelse af papiraffald med personoplysninger,
  • markedsføringsbureauer,
  • it- og cloudleverandører samt hostingpartnere, programmører, konsulenter mfl. beliggende inden for EU/EØS. Læs også nedenfor om overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Disse databehandlere behandler alene dine personoplysninger efter aftale med og instruks fra os.

Når du indgår en forsikringsaftale med os og accepterer tilmelding til betalingsservice, videregiver vi CPR-nr., bank, kontonummer og registreringsnummer (krypteret) til betalingsserviceudbyderen.
Såfremt du som led i tilbudsprocessen beder os om at opsige dine nuværende forsikringer, eller vi på baggrund af dit samtykke indhenter forsikrings- og skadesoplysninger, kan vi videregive relevante identifikationsoplysninger (navn og CPR-nr.) til dine nuværende og tidligere forsikringsselskaber. Vores brancheorganisation, Forsikring & Pension, har udviklet et EDI-system, der anvendes til at håndtere opsigelser af forsikringer mellem forsikringsselskaber. Forsikring & Pension vil være de enkelte selskabers databehandler, når dine data behandles i systemet.

Vi foretager ved indtegning validering af dine data i offentlige registre, hvor vi videregiver nødvendige identifikationsoplysninger til de offentlige registre, fx adresseoplysninger i CPR-registret (på baggrund af dit CPR-nr.), af biloplysninger i Skats motorregister/DMR (dit navn, adresse, Cpr-nr. og motorkøretøjets registreringsnummer) samt af bygningsoplysninger i BBR-registret (på baggrund af dine adresseoplysninger). Den myndighed, der driver det offentlige register, er selvstændigt dataansvarlig, fx CPR-kontoret.

Dine oplysninger kan blive videregivet til samarbejdspartnere, der leverer ydelser under eller som tillæg til forsikringerne, fx andre forsikringsselskaber og servicepartnere til vejhjælp/autohjælp, boligalarm, bygningsrådgivning, sundheds- og behandlingsydelser, visse erhvervsforsikringsprodukter mfl. Dine oplysninger bliver alene videregivet ved indtegning, såfremt det er nødvendigt. Disse partnere behandler som udgangspunkt dine personoplysninger som selvstændigt dataansvarlige men kan efter omstændighederne være vores databehandler.

Såfremt du fx tegner en motorkøretøjsforsikring med tilknyttet vejhjælpsabonnement, vil relevante personoplysninger blive videregivet til vores servicepartner, der udbyder produktet. Partneren er selvstændigt dataansvarlig for dine personoplysninger i forhold til udførelsen af assistancen. Partneren kan foretage opslag i vores systemer, så partneren hurtigt kan afklare, om du har tegnet vejhjælp, når du måtte ringe ind og har brug for hjælp. 

Følgende er kun gældende for forsikringsgruppen ”LB Forsikring til PFA”:

Såfremt du er medlem af LB Forsikring til PFA, er det en betingelse for, at du kan blive medlem og købe forsikringer i LB Forsikring til PFA, at du er pensionskunde i PFA Pension. Vi videregiver dit medlemsnummer, fødselsdag, navn, efternavn og adresse med henblik på, at PFA Pension kan kontrollere, om du har et pensionsengagement hos PFA Pension, jf. lov om finansiel virksomhed § 117 og Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Der kan i visse tilfælde være behov for at videregive dit CPR-nr. til PFA Pension, hvis dette er nødvendigt for entydigt at kunne identificere dig. Videregivelsen af dit CPR-nr. er omfattet af det samtykke, som du har afgivet til os, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, og databeskyttelsesfor-ordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

PFA Pension er selvstændig dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, som de modtager fra LB, og du kan finde PFA Pensions privatlivspolitik på deres hjemmeside: https://pfa.dk/andet/behandling-af-personoplysninger/ og https://pfa.dk/andet/persondata-lb  

Overførsel til tredjelande

I visse tilfælde anvender vi forskellige it-leverandører og konsulenter mfl., som kan tilgå LB’s forsikringsdata fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Sådanne it-leverandører vil være underlagt databehandlingsaftaler med os, der sikrer, at de alene behandler personoplysninger efter vores instrukser.

Primært har vi valgt it-leverandører, som behandler data inden for EU/EØS, dernæst leverandører i lande, der fremgår af EU Kommissionens liste over sikre tredjelande, fx Israel. Læs mere i Datatilsynets vejledning om overførsel af oplysninger til tredjelande.

Såfremt vi undtagelsesvist i relation til fx en it-leverandør (databehandler) accepterer overførsel af personoplysninger til øvrige tredjelande, indgår vi overførselsaftaler med samarbejdspartneren, der sikrer et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Vi gør brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk og på EU Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger