Om LB Forsikring A/S

LB Forsikring A/S er et medlemsejet forsikringsaktieselskab, der primært tilbyder private skadesforsikringer. Det betyder, at man har forsikring i et fællesskab, hvor alle har en interesse i, at forsikringer skal have en fornuftig pris og en god dækning. LB Forsikring A/S består af forsikringsgrupperne:

LB Forsikring A/S er ejet af LB Foreningen, Dansk Sygeplejeråd, FTF og motororganisationen FDM.

Politikker og vedtægter

Bestyrelsens mangfoldigheds- og kompetencepolitik

Bestyrelsen i LB Forsikring består af 9 medlemmer. 6 medlemmer er valgt af aktionærerne, og 3 medlemmer er valgt af medarbejderne. 

Det er afgørende for bestyrelsen, at den altid besidder de fornødne kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at lede et selskab som LB Forsikring. Bestyrelsen har derfor vedtaget en mangfoldigheds- og kompetencepolitik med henblik på at sikre, at den samlede bestyrelse til enhver tid besidder de kompetencer, der er nødvendige for at lede et selskab med LB Forsikrings kompleksitet og størrelse. Bestyrelsen har samtidig defineret, hvilke kompetencer, der som minimum bør være til stede.

Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den ønskede mangfoldighed og bestyrelsens samlede (og individuelle) kompetenceniveau. De tager derfor bl.a. stilling til, hvilke kompetencer mv., der særligt – og i det konkrete tilfælde - bør tillægges vægt ved udpegning af kandidater til selskabets bestyrelse. Endvidere evaluerer de bestyrelsens uddannelsesbehov, med henblik på at tilpasse og gennemføre et uddannelsesprogram i overensstemmelse hermed. Der gennemføres hvert år mindst 2 uddannelsesprogrammer, med deltagelse af såvel bestyrelse som direktion.

Læs hele mangfoldigheds- og kompetencepolitik her

Lønpolitik

LB Forsikrings lønpolitik blev vedtaget på LB Forsikrings generalforsamling den 21. april 2017. Lønpolitikken afgrænser kredsen af væsentlige risikotagere, og fastsætter principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef og væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner.

Læs hele lønpolitikken

Efterlevelse af lønpolitikken

Bestyrelsen har ansvaret for fastlæggelse af lønpolitikken, og at lønpolitikken gennemføres. Som led heri gennemgår bestyrelsen lønpolitikken mindst 1 gang årligt. Selskabets lønpolitik er fastlagt i overensstemmelse med de overordnede principper for aflønning. Bestyrelsen har som led i de samlede overvejelser omkring en hensigtsmæssig aflønningsstruktur valgt, at lønpolitikken ikke skal give mulighed for anvendelse af variable løndele ud over bagatelgrænsen på 100.000 kr. for direktion, intern revisionschef og væsentlige risikotagere. Eventuel variabel aflønning til ansatte i særlige funktioner er i intet tilfælde afhængig af resultatet i den pågældendes afdeling.

Bestyrelsen foranlediger, at alle relevante personer orienteres om lønpolitikkens indhold med henblik på at sikre, at lønpolitikken overholdes, og sørger for at de personer, der er involverede i udarbejdelsen og kontrollen af lønpolitikken, er fagligt kompetente og uafhængige.

Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering/aflønning sker i overensstemmelse med lønpolitikken. Kontrollen foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommende møde herefter orienteres om resultatet. Den complianceansvarlige fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse. Aflønningen af den complianceansvarlige forelægges ekstern revision.

Samarbejdspartnere

Forsikringstekniske samarbejdspartnere

AXA Forsikring      (Vi modtager provision, når vi sælger forsikring til AXA Forsikring) 

AP Pension      (Vi modtager provision, når vi sælger forsikring til AP Pension)

Mølholm Forsikring      (Vi modtager provision, når vi sælger forsikring til Mølholm Forsikring)

DFIM 

e-Boks 

FAH 

Falck 

Forsikring og Pension

Forsikringsguiden 

Forsikringsoplysningen

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S 

Falck Global Assistance

SOS International 

Lærernes a-kasse 

Carglass

Scalepoint 

Taksatorringen 

Frida Forsikring

Privatleasing.dk /v. Jyske Finans A/S

 

Udenlandske samarbejdspartnere

LB Forsikring A/S (LB) samarbejder med en række forsikringsselskaber i andre lande.

Det sker enten via en række internationale sammenslutninger af gensidige forsikringsselskaber eller via vores internationale aftaler på bilforsikringsområdet. 

AMICE
På europæisk plan er LB også medlem af sammenslutningen AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe). En af AMICE's vigtige opgaver er at varetage de gensidige interesser i forhold til en stadig strøm af EU-forordninger. Derudover arbejdes der også med en række projektopgaver i AMICE. Der er ca. 150 medlemmer af organisationen, og otte nationale brancheorganisationer, herunder Gensidig Forsikring fra Danmark. 

ICMIF
LB er medlem af den verdensomspændende organisation ICMIF (International Cooperative and Mutal Insurance Ferderation), der har mere end 300 forsikringsselskaber i 67 lande som medlemmer. ICMIF's formål er at støtte kooperative og gensidige selskaber nationalt, regionalt og globalt via netværksgrupper, analyser og rapporter om forsikringsforhold, konferencer og regelmæssige publikationer.

Handlingsaftaler på bilforsikringsområdet
En væsentlig facet af LB's internationale relationer er vores handlingsaftaler på bilforsikringsområdet med udenlandske forsikringsselskaber. Vi har aftaler med selskaber i alle europæiske lande i forbindelse med “grønt kort-ordningen”. Aftalerne sikrer, at samarbejdspartnerne tager sig dels af de skader, vores medlemmer forvolder på andres ting under deres bilrejser i udlandet, og dels til at gøre krav gældende over for skadevoldere på vores vegne for de udgifter, vi har haft på bilens kaskoforsikring. Tilsvarende løser LB opgaverne for uheld, der er sket på dansk grund.

Andre samarbejdspartnere i LB Forsikring

Kurv: [ ]