Dataetik

Vi har et ansvar for at passe på og sikre forsvarlig anvendelse af de data, som tilhører vores medlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere mv., samtidig med, at vi skal kunne levere produkter og services, der svarer til medlemmernes behov og forventninger. 

For os handler brugen af data om at skabe de bedste produkter og yde en god service, samtidig med at man som medlem hos LB Forsikring kan have tillid til, at vi anvender data etisk forsvarligt.  Data er en forudsætning for, at vi som forsikringsselskab kan skabe trygge løsninger og give vores medlemmer adgang til at træffe de rigtige valg, men vi mener også, at man skal have ejerskab over egne data. Det vil derfor altid være medlemmets beslutning, om de vil stille deres data til rådighed. Vi har i LB Forsikring besluttet, at vi gerne vil gå forrest, når det kommer til dataetik i forsikringsbranchen.  

Som ramme for vores arbejde med dataetik, har vi vedtaget en række grundlæggende principper, ligesom vi selvfølgelig lever op til gældende love og retningslinjer fra myndighederne. Helt centralt for os er, at vi som medlemsejet forsikringsfællesskab bestræber os på at være åbne omkring vores anvendelse af data. Det er en forudsætning for, at vores medlemmer forsat kan have tillid til os. 

Fælles dataetik

LB Forsikrings position

Det er uundgåeligt, at svære etiske valg og dilemmaer melder sig med den teknologiske udvikling, men de forsvinder ikke ved at ignorere dem. Vi kan ikke forudse alle fremtidige situationer, og  der vil opstå dataetiske dilemmaer, vi skal tage stilling til. Derfor har vi valgt at definere en klar dataetisk position med inspiration fra Forsikring- og Pensionsbranchens fælles arbejde med dataetik.

 

LB Forsikrings dataetiske position er valgt ud fra, hvad vi har pligt til, og hvilken nytte brug af data kan gøre for det enkelte medlem. Dette skal bl.a. sikre, at LB Forsikring kan arbejde mod vores vision om at gøre forsikring overflødig. 

I LB Forsikring har vi besluttet at have en høj grad af inddragelse af medlemsgrupper i vores udvikling af nye løsninger og produkter, så vi sikrer fælles værdiskabelse for medlemmerne og LB Forsikring.  Med afsæt i vores dataetiske position, har vi formuleret en række principper, der sætter rammen for arbejdet med dataetik i hverdagen. 

Vores dataetiske principper

Personalisering og forebyggelse

Vi stræber mod værdiskabelse for fællesskabet og det enkelte medlem i form af nye relevante produkter og services, der supplerer vores forsikringer og medvirker til at forebygge skader. 

Vi sikrer, at medlemmerne kan købe forsikring med relevant dækning til en lav pris udelukkende mod afgivelse af nødvendige data til brug for beregning af pris og vilkår. 

Vi sikrer, at værdiskabelse for fællesskabet og det enkelte medlem i form af nye relevante produkter og services, baseres på data, der er aktuelle, valide og relevante. 

Når vi benytter AI algoritmer og machine-learning, sikrer vi en menneskelig vurdering, herunder arbejder aktivt med resultaternes rimelighed.  

Datasikkerhed

Vi sikrer rigtighed og kvalitet, når vi anvender data. 

Når vi udvikler nye initiativer, som kan påvirke LB Forsikrings dataetiske position, inddrager vi fra starten kompetencer inden for IT-sikkerhed, data, risikostyring, DPO. 

Vi sikrer at tredjeparter, når disse behandler data for os, kan leve op til principperne om gennemsigtighed og datasikkerhed 

Transparens

Vi giver den enkelte mulighed for at få oplysning om hvilke typer data, der har betydning for pris og vilkår samt eventuelle undtagelser i dækningsomfang.

 

Vi sikrer, at den enkelte kan få indsigt i, hvad deres data bliver brugt til, og om de data, der bliver lagt til grund, er rigtige.

 

Vi kommunikerer hvordan persondata bliver opbevaret, hvad de bliver anvendt til, og hvem vi eventuelt deler data med.

 

Vi sikrer os, at den enkelte forstår, hvad de aktivt siger ja til, når de deler deres data med LB Forsikring, særligt når løsningen indebærer løbende opsamling af data. Dette gælder fx vores forhindringsløsninger, og hvor vi er afhængige af, at data opsamles og deles. 

Initiativer

I takt med stigende dataindsamling, dataanvendelse og teknologiske muligheder følger flere dataetiske overvejelser, og der vil løbende opstå nye dateetiske dilemmaer.

Med vores position, politik og principper, har vi skabt en ramme for arbejdet. Men for at sikre, at vi har en løbende fokus på emnet, har vi igangsat en række initiativer, der skal understøtte arbejdet med dataetik i hverdagen i LB Forsikring

Dataetisk forum

Formålet med et forum er at forankre en varig indsats for understøttelse af en dataetisk forsvarlig og ansvarlig anvendelse af data i LB Forsikring, hvad enten dette sker med henblik på ændring af nuværende eller udvikling af nye løsninger. I arbejdet med at gøre forsikring overflødig skal vi udnytte de uanede teknologiske muligheder, men samtidig tilgodese og respektere medlemmernes og samarbejdspartneres interesser.

Det digitale etikkompas

Kompasset har til formål at etablere et fælles sprog, og et undersøgende rum for dateetiske dilemmaer og kunne arbejde handlingsorienteret med dem. Kompasset er udviklet af Dansk Design Center.

Retningslinjer

Dataetiske dilemmaer opstår i samspillet mellem etik, udvikling og drift. For at gøre arbejdet konkret, har vi udviklet en tjekliste der bruges i det daglige arbejde når man støder på dateetiske dilemmaer som skal belyses.

Uddannelse

Alle medarbejdere er gjort bekendt med politikken og der er udarbejdet retningslinjer for hvordan dataetiske dilemmaer og problemstillinger, skal håndteres når man støder på dem. Vi uddanner ambassadører som har dataetik som deres speciale og som skal støtte organisationen i dataetiske spørgsmål og dilemmaer. Ligeledes vil vi udvide vores eksisterende e-learningsprogram om datasikkerhed til også at omfatte dataetik.