Vi er aktiv ejer

I LB Forsikring ønsker vi at være en aktiv ejer, da vi tror på, at dialog og aktivt ejerskab er vejen frem.

Hvordan udøves aktivt ejerskab? 
Vi følger vores investeringer tæt og har en løbende dialog med forvalterne for, at vi gennem dem kan påvirke selskaberne i en ansvarlig retning. Det gør vi enten direkte eller gennem de forvaltere, vi investerer gennem.

Investeringer gennem forvaltere
I de investeringer, hvor vores ejerandel er under 5%, udøver vi aktivt ejerskab gennem kapitalforvalterne. Her drøfter vi løbende strategi, ændringer i porteføljen eller lignende. Det gælder for langt størstedelen af vores investeringer.

For at sikre, at vores dialog med forvalterne sker på et oplyst grundlag, har vi har et samarbejde med en uafhængig screeningsvirksomhed, der løbende gennemlyser vores investeringsportefølje (se også afsnittet om ansvarlighed).

Er der anmærkninger på virksomheder, der agerer i modstrid med vores politik, afdækker vi mulige tiltag i samarbejde med forvalteren. Formår forvalteren ikke at leve op til vores forventninger, kan vi afvikle samarbejdet med den pågældende.

Direkte investeringer
I direkte investeringer og i virksomheder med en aktieandel på mere end 5%, har vi løbende dialog med virksomhedernes ledelse for at følge op på deres strategier og resultater, ligesom vi er aktive på deres generalforsamlinger og lignende funktioner, fx sidder vi med i et advisory board i vores skovinvesteringer.

-

I 2022 har vi:

 haft dialog med 8 forvaltere om 33 ud af ca. 1581 børsnoterede virksomheder i alt.