Vi har fokus på risiko og ordentlighed

I LB Forsikring stræber vi efter et højt risikojusteret afkast, og at investere med ordentlighed.

Hvad investerer vi i? 
I LB Forsikring har vi en veldiversificeret investeringsportefølje, der består af forskellige aktivtyper, og hvor det overordnede afkast dermed afhænger af udviklingen på flere forskellige aktivklasser, sektorer og lande. Det gør vi, fordi investeringer er bundet med risiko. Ved at investere i flere forskellige aktivty-per, som påvirkes af forskellige risici, mindskes den samlede risiko for LB Forsikring. 

De forskellige aktivklasser fordeler sig både i børsnoterede og unoterede klasser. Indenfor de børsnote-rede aktivklasser, har LB blandt andet investeringer i stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobliga-tioner og aktier. De unoterede aktivklasser dækker over investeringer i skov, infrastruktur, ejendomme og unoterede virksomhedslån. 

Geografisk er der også stor spredning, der spænder fra de veletablerede finansmarkeder i Europa og USA helt over til økonomisk set små udviklingslande som Peru, Sri Lanka og Senegal.

Hvordan er vi ordentlige?
Når vi investerer, har vi fokus på ordentlighed som en værdi og et princip, der dækker bredt.

Det dækker over et krav til os selv om at sikre gennemsigtighed og integritet i det, vi laver, og de krav vi stiller til vores investeringer. Vi forventer, at de selskaber, vi investerer i, tager etik og moral alvorligt, og vi følger løbende op på vores investeringer.

Ordentlighed er også i fokus, når vi foretager nye investeringer. De sker under hensyntagen til en række lovmæssige krav, blandt andet Prudent Person Princippet, der sikrer, at forsikringstagernes interesser varetages bedst muligt.