Politikker og vedtægter

Bestyrelsens mangfoldigheds- og kompetencepolitik

Bestyrelsen i LB Forsikring består af 9 medlemmer. 6 medlemmer er valgt af aktionærerne, og 3 medlemmer er valgt af medarbejderne. 

Det er afgørende for bestyrelsen, at den altid besidder de fornødne kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at lede et selskab som LB Forsikring. Bestyrelsen har derfor vedtaget en mangfoldigheds- og kompetencepolitik med henblik på at sikre, at den samlede bestyrelse til enhver tid besidder de kompetencer, der er nødvendige for at lede et selskab med LB Forsikrings kompleksitet og størrelse. Bestyrelsen har samtidig defineret, hvilke kompetencer, der som minimum bør være til stede.

Bestyrelsen arbejder aktivt for at fremme den ønskede mangfoldighed og bestyrelsens samlede (og individuelle) kompetenceniveau. De tager derfor bl.a. stilling til, hvilke kompetencer mv., der særligt – og i det konkrete tilfælde - bør tillægges vægt ved udpegning af kandidater til selskabets bestyrelse. Endvidere evaluerer de bestyrelsens uddannelsesbehov, med henblik på at tilpasse og gennemføre et uddannelsesprogram i overensstemmelse hermed. Der gennemføres hvert år mindst 2 uddannelsesprogrammer, med deltagelse af såvel bestyrelse som direktion.

Læs hele mangfoldigheds- og kompetencepolitikken

Lønpolitik

LB Forsikrings lønpolitik blev vedtaget på LB Forsikrings generalforsamling den 14. april 2023. Lønpolitikken afgrænser kredsen af væsentlige risikotagere, og fastsætter principperne for honorering og aflønning af bestyrelse, direktion, intern revisionschef og væsentlige risikotagere og ansatte i særlige funktioner.

Læs hele lønpolitikken

Efterlevelse af lønpolitikken

Bestyrelsen har ansvaret for fastlæggelse af lønpolitikken, og at lønpolitikken gennemføres. Som led heri gennemgår bestyrelsen lønpolitikken mindst 1 gang årligt. Selskabets lønpolitik er fastlagt i overensstemmelse med de overordnede principper for aflønning. Bestyrelsen har som led i de samlede overvejelser omkring en hensigtsmæssig aflønningsstruktur valgt, at lønpolitikken ikke skal give mulighed for anvendelse af variable løndele ud over bagatelgrænsen på 100.000 kr. for direktion, intern revisionschef og væsentlige risikotagere. Eventuel variabel aflønning til ansatte i særlige funktioner er i intet tilfælde afhængig af resultatet i den pågældendes afdeling.

Bestyrelsen foranlediger, at alle relevante personer orienteres om lønpolitikkens indhold med henblik på at sikre, at lønpolitikken overholdes, og sørger for at de personer, der er involverede i udarbejdelsen og kontrollen af lønpolitikken, er fagligt kompetente og uafhængige.

Bestyrelsen fører kontrol med, at honorering og aflønning sker i overensstemmelse med nærværende lønpolitik. Kontrollen af honorering og aflønning af bestyrelse, direktion og øvrige væsentlige risikotagere foretages af den complianceansvarlige 1 gang årligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Direktionen foranlediger, at der foretages kontrol med aflønningen af øvrige grupper omfattet af lønpolitikken. Kontrollen foretages ultimo første kvartal, og bestyrelsen skal på førstkommende møde herefter orienteres om resultatet. Den complianceansvarlige henholdsvis direktionen fastsætter nærmere regler for kontrollens udførelse. Aflønningen af den complianceansvarlige forelægges ekstern revision.