Menu

Information om brug af automatiske individuelle afgørelser

LB træffer i visse tilfælde afgørelser om erstatning, som er baseret på automatisk behandling ved brug af automatiserede systemer og skadesbehandlingsrobotter. Formålet er en smidigere, hurtigere sagsbehandling, som samtidig er ressourcebesparende.

Vi udvælger løbende de skadestyper, hvor behandlingen i forvejen dels er standardiseret, dels er baseret på foruddefinerede erstatningskriterier samt på faste erstatningstakster. Det vil overordnet sige, at for skadesanmeldelser, der modtages via Min Side eller telefonisk, inden for nogle givne skadestyper, og som opfylder visse faste kriterier, beregnes og udbetales erstatningen automatisk med udgangspunkt i en fast afskrivningstabel. De relevante kriterier er blandt andet medlemmets anciennitet, medlemmets forsikringsdækning og tidspunktet for tegning, antallet af skader inden for de sidste tre år, den forsikrede genstands alder, pris og skadesdato samt faste afskrivningstabeller.

Hvis en skadesanmeldelse ikke opfylder de fastlagte kriterier, overgår behandlingen til manuel behandling.

Ved brug af automatiserede systemer og skadesbehandlingsrobotter kan der hurtigere træffes en afgørelse, effektiviteten øges og risikoen for menneskelige fejl begrænses. Vi har indført regelmæssig kvalitetssikringskontroller og afprøvning af de anvendte systemer og algoritmer. Herved sikrer vi, at beregningerne og afgørelserne træffes på et korrekt grundlag.

Retsgrundlaget for vores brug af automatiske individuelle afgørelser er databeskyttelsesforordningens artikel 22, stk. 2, litra a (nødvendig for opfyldelse af en kontrakt), jf. artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra f.

Du har altid mulighed for at spørge ind til, bestride eller klage over din erstatningsberegning og vores afgørelse. Du er velkommen til at kontakte den afdeling, som er ansvarlig for den behandlede skade, hvorefter din henvendelse bliver behandlet af en af vores sagsbehandlere i overensstemmelse med vores sædvanlige procedurer.

Klik her for en oversigt over i hvilke skadestyper, vi bruger automatiseret behandling til at træffe afgørelse. Information om anvendte afskrivningstabel(ler) kan findes i vores forsikringsvilkår.