Menu

Problemer med bil- og husforsikring

I øjeblikket kan du ikke beregne pris eller ændre på din hus- og bilforsikring. Du er velkommen til at ringe til os i vores åbningstid og få et tilbud. Vi beklager ulejligheden.
33 95 76 80

Formål vi anvender skadeoplysninger til

Når du er oprettet som medlem og har tegnet en eller flere forsikringer hos os, kan du som medlem eller en anden skadelidt foretage en skadesanmeldelse under din forsikring til os.

Behandling, herunder videregivelse af dine oplysninger som medlem, er nødvendig for, at vi kan opfylde dine forsikringsaftaler hos os og behandle din skadesanmeldelse, og foretage udbedring af skader og udbetalinger til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med skadesbehandling, kan vi alt efter den konkrete skade behandle oplysninger om dig som medlem/forsikringstager, personer i din husstand, medforsikrede samt oplysninger om personer, der ikke er vores medlemmer. Sådanne personer kan fx være skadelidte, der anmelder en skade under en af vores medlemmers forsikringer, modparter, gerningsmænd, sikrede, begunstigede, erstatningsberettigede og skadevoldere, betalingsmodtagere, vidner mfl. Det kan også være oplysninger om personer omtalt i skadesanmeldelsen. Vi registrerer deres personoplysninger på skadessagen til behandling af skaden og krav afledt heraf, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra f, med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores eller tredjemands.

For så vidt angår følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger i din skadesanmeldelse eller indsamlet på baggrund af dit samtykke) behandler vi disse til behandling af skaden og krav afledt heraf efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, jf. art. 6, stk. 1, litra b eller litra f afhængig af de konkrete omstændigheder, foruden i sjældne tilfælde efter art. 9, stk. 2, litra c, jf. art. 6, stk. 1, litra d.

Såfremt vi indsamler helbredsoplysninger om et medlem eller en skadelidt fra andre end den pågældende person, sker dette som udgangspunkt på baggrund af den pågældendes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Såfremt vi videregiver helbredsoplysninger til andre som led i sagsbehandlingen, gør vi enten dette på baggrund af den pågældendes samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art 9. stk. 2, litra a og § 119, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, jf. art. 6, stk. 1, litra a, eller med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores eller tredjemands i relation til skadesbehandlingen eller som er afledt heraf, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og § 117, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, jf. art. 6, stk. 1, litra f.

Dit CPR-nr. behandler vi i forbindelse med skaden og krav afledt heraf efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f. Videregivelse af dit CPR-nr. kan vi herudover foretage til partnere, der varetager administrative opgaver for os, jf. § 118, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, ligesom vi kan videregive CPR-nr., når dette andre steder følger af lovgivningen, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, eller når videregivelsen er et naturligt led i vores normale drift (fx til CPR-registret og servicepartnere) og er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig, eller når videregivelsen kræves af en offentlig myndighed (fx Skat og Centralregistret for Motorkøretøjer), jf. databeskyttelsesforordningens § 11, stk. 2, nr. 3. I skadesager kan vi også indhente dit samtykke til, at vi kan videregive dit CPR-nr., jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a.

Oplysninger om evt. strafbare forhold kan vi modtage i forbindelse med skadesanmeldelsen eller som led i skadesbehandlingen, fx i politirapporter eller lignende. Oplysningerne behandler vi med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores eller tredjemands i relation til skadesbehandlingen eller som er afledt heraf, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Indsamling, kontrol, opdatering og validering af dine oplysninger i offentlige registre foretager vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), således at vi i forbindelse med skadesbehandlingen og af hensyn til behandling af krav afledt heraf sikrer, at vi har ajourførte oplysninger om dig og dine forsikrede værdier.

Vi behandler dine personoplysninger relateret til skader og aktiviteter afledt heraf til brug for opfyldelse af lov- og myndighedskrav til at kunne drive forsvarlig forsikringsvirksomhed samt dokumentationskrav og indberetningskrav til myndigheder, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, henholdsvis art. 9, stk. 2, litra g, i forhold til behandling af følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger), jf. art. 6, stk. 1, litra f, for at opfylde vores retlige forpligtelser, hvilket er nødvendigt af hensyn til varetagelse af væsentlige samfundsinteresser, som forsikringsbranchen er underlagt efter lovgivningen:

  • Forsikringsoplysninger behandler vi med henblik på risikostyring som forsikringsselskab, jf. reglerne i Solvens II-forordningen, lov om finansiel virksomhed og ledelsesbekendtgørelsen, herunder ved på baggrund af personoplysninger med skadesoplysninger at kunne foretage analyser, beregninger, sammenstillinger, statistik og rapportering – navnlig til foretagelse af solvensberegninger, hensættelser, bestands- og forløbsrapporter, simuleringer af forventede og aktuelle skadesforløb/risikoafdækning i forhold til de enkelte forsikringsprodukter herunder produktrentabilitet, tarifering og skadesudvikling samt i forhold til forsikringsporteføljen som helhed.

Regnskabsmateriale og transaktionssporet behandler vi med henblik på, at vi kan overholde bogføringslovgivningens krav til registrering, indberetning og opbevaring af regnskabsmateriale, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

For så vidt angår datagrundlag med personoplysninger til brug for statistikker til myndighedsindberetninger og sikring af vores forsikringsmæssige risici og hensættelser, anvendes tillige databeskyttelsesforordningens art. 89, jf. databeskyttelseslovens § 10 som retligt grundlag, da det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, at forsikringsselskaber ikke påtager sig risici og fastsætter præmier på et grundlag, som ikke rummer en meget høj grad af sikkerhed for, at selskaberne kan honorere deres forpligtelser både på kort og lang sigt. Dette nødvendiggør et personhenførbart datagrundlag til at kunne foretage disse beregninger, vurderinger og indberetninger.

Vi behandler forskellige almindelige personoplysninger relateret til dig og dine skader til brug for følgende formål:

  • Foretagelse af analyser vedrørende skadebehandlingstilfredshed
  • Foretagelse af markedsanalyser og medlemsanalyser
  • Foretagelse af tariferingsanalyser, prissætning samt undersøgelse af rentabilitet af produkter og services (når dette ikke falder inden for rammerne af vores lovgivningsmæssige forpligtelser i relation til risikostyring)
  • Forbedring af eksisterende og udvikling af nye produkter og services samt af vores tekniske løsninger
  • Følge udviklingen i forskellige medlemsgrupper og af produkter og services samt skader
  • Foretagelse af tilgangs- og afgangsanalyser af medlemmer generelt og i forhold til specifikke produkter og services samt skader
  • Generel markedsføring, segmenteringsanalyser, kampagner samt foretagelse af effektmålinger heraf. Vi anvender som udgangspunkt ikke skadeoplysninger til direkte markedsføringstiltag men kan anvende disse for at undgå at sende direkte markedsføring, der vil kunne virke upassende for et givent medlem i den konkrete situation, fx at sende en folder med en tilvalgsdækning på en forsikring, samtidig med at vores medlem lige har haft en skade, som ikke var dækket, og hvor den tilvalgsdækning kunne have været relevant for medlemmet. Vi rådgiver vores medlemmer i forhold til at have en passende forsikringsdækning, herunder også baseret på skadehistorik, men i visse tilfælde kan en markedsføringshenvendelse og timingen af den forekomme upassende, hvilket vi forsøger at undgå.

Behandling af personoplysninger til ovennævnte formål foretager vi efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) med henblik på at kunne drive den bedst mulige forsikringsforretning, der bibringer værdi til vores nuværende og kommende medlemmer.

Medlemsanalyser baseret på interviews og input fra de enkelte medlemmer foretager vi blandt andet i vores Medlemspanel, hvor modtagne personoplysninger relateret til skader behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, henholdsvis art. 9, stk. 2, litra a, jf. art. 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.