Menu

Mistanke om forsikringssvindel

Vi passer på fællesskabet 

I LB Forsikring har vi en vision om at være det bedste medlemsejede forsikringsfællesskab, hvor pengene alene arbejder til fordel for medlemmerne. Selvom vi har stor tillid til vores medlemmer, så ved vi også godt, at der er enkelte, som ikke har fællesskabets bedste for øje.

Forsikringssvindel er desværre stadig udbredt generelt i forsikringsbranchen og de seneste tal peger på, at der hvert år bliver svindlet for flere milliarder*.

For at passe bedst muligt på medlemmernes penge og for at sikre, at vi ikke udbetaler erstatning til personer, som ikke har ret til det, har vi også i LB Forsikring et team, som behandler sager, hvor der er mistanke om svindel.

Svindelefterforskning hører til blandt de allersværeste etiske overvejelser. Der er naturligvis ingen, der bryder sig om at blive undersøgt, uanset hvordan det foregår. Derfor har vi også klare forretningsgange for, hvornår vi indleder en undersøgelse i forbindelse med mistanke om svindel, ligesom vi har meget strikse regler for, hvilke typer af undersøgelser vi iværksætter.

Når vi får mistanke om svindel 

LB har en forretningsgang, der beskriver under hvilke rammer og vilkår vores skade- og kontorinspektører behandler sager, hvor der er mistanke om svindel. Af forretningsgangen fremgår bl.a., hvordan vi tilrettelægger vores sagsbehandling, hvilke sager vi undersøger, hvordan vi indhenter samtykke og opbevarer data og hvordan vi orienterer vores medlemmer. 

Vi følger forsikringsbranchens etiske kodeks: Kodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager (fogp.dk) med henblik på at sikre mindst mulig indgriben overfor vores medlemmer, set i forhold til formålet med undersøgelserne i den konkrete sag. 

Hvis der opstår en mistanke, vil vi først se på de oplysninger, som allerede er på sagen. Det vil fx være oplysninger, som medlem selv har indsendt, telefonnotater fra samtaler mellem medlem og skadebehandleren og/eller oplysninger, som vi har indhentet med samtykke i forbindelse med den almindelige skadebehandling, jf. afsnittet ”Skadebehandling”. Oplysninger om medlemsforhold, policer og andre skader indgår også i vurderingen. 

Hvis det er nødvendigt, kan vi også indhente flere personoplysninger for at afklare sagens faktiske omstændigheder eller indhente personoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder på internettet som Facebook eller fra andre sociale medier. 

Vores skade- kontorinspektører vil ofte ringe og tale med medlem og det skal altid være muligt for medlem at kommentere på de forhold, som har skabt tvivl om, hvorvidt der er ret til dækning. Afhængigt af en sags omstændigheder vil vores team også nogle gange kontakte vidner eller andre personer, som kan bidrage til at oplyse sagen. Som udgangspunkt optager vi alle telefonsamtaler og samtaler, hvilket vi også gør opmærksom på ved samtalens start. Vi optager samtalerne til uddannelsesformål og til at dokumentere hvad der er blevet talt om. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler telefonsamtaler her. 

Ofte giver indsamlingen af nye oplysninger og samtalerne en god forklaring på dét, som umiddelbart var usædvanligt, modstridende eller uklart. I de tilfælde afslutter vi sagen, og du får dækket skaden i henhold til forsikringsvilkårene.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger i forbindelse med svindelundersøgelser

Når indsamlingen af nye oplysninger giver en god forklaring på forholdene, afslutter vi sagen, og medlemmet eller den skadelidte får naturligvis dækket skaden i henhold til forsikringsvilkårene. Den dokumentation vi indsamler i forbindelse med behandlingen af skadesagen, gemmer vi på skadesagen, jf. afsnittet ”Skadebehandling”/”Opbevaring og sletning af dine personoplysninger”. Vi sletter derimod som udgangspunkt de yderligere oplysninger (fx optagede samtaler), som vi har indsamlet i forbindelse med undersøgelserne om mistanke af svindel indenfor 30 dage efter at sagen er afsluttet.

I de tilfælde hvor vi som led i undersøgelserne konstaterer, at den skade, der søges erstattet, enten ikke er hændt eller ikke har været så omfattende som anmeldt, vil det give anledning til afslag på erstatning eller delvis erstatning begrundet i de konstaterede forhold. Herudover kan det betyde en afbrydelse, ændring eller opsigelse af medlemsforholdet. Vi gemmer oplysninger indsamlet i forbindelse med undersøgelserne, herunder også eventuelle optagede samtaler, som dokumentation på Skadesagen, indtil forældelsesfristen er udløbet, jf. afsnittet ”Skadebehandling”/”Opbevaring og sletning af dine personoplysninger”.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger ved mistanke om forsikringssvindel

Når vi behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med vores undersøgelser af mistanke om forsikringssvindel, gør vi det efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen).

Vi indsamler personoplysninger på baggrund af dit samtykke efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

For så vidt angår eventuelle oplysninger om strafbare forhold behandler vi disse efter databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4, da vi har en berettiget interesse i at imødegå og undersøge mistanke om forsikringssvindel af hensyn til os selv og alle vores medlemmer.

Vi behandler desuden de indsamlede oplysninger – såvel almindelige personoplysninger, CPR-nr., evt. oplysninger om strafbare forhold og evt. følsomme personoplysninger - med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav, hvilket kan være dit, vores eller tredjemands i relation til skadebehandlingen eller som er afledt heraf, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og art. 10.

*kilde: F&P Forsikringssvindel - se hvad branchen mener - F&P (fogp.dk)