Menu

Overførsler til tredjelande

Overførsel til it-leverandører mfl. (databehandlere)

I visse tilfælde anvender vi forskellige it-leverandører, samarbejdspartnere og konsulenter mfl., som kan tilgå persondata fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Sådanne it-leverandører, partnere mfl. vil være underlagt databehandlingsaftaler med os, der sikrer, at de alene behandler personoplysninger efter vores instrukser.

Primært har vi valgt udbydere/partnere, som behandler data inden for EU/EØS, dernæst leverandører i lande, der fremgår af EU Kommissionens liste over sikre tredjelande, fx Israel. Læs mere i Datatilsynets vejledning om overførsel af oplysninger til tredjelande

Såfremt vi i relation til fx en it-leverandør (databehandler) accepterer overførsel af personoplysninger til øvrige tredjelande, indgår vi overførselsaftaler med samarbejdspartneren, der sikrer et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Vi gør brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside: http://www.datatilsynet.dk og på EU Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Overførsel til tredjelande i relation til skadebehandling

I visse tilfælde kan du befinde dig i lande uden for EU/EØS, når du anmelder en skade under en af dine forsikringer hos os, fx en skade under din rejseforsikring i forbindelse med et ferieophold fx Tyrkiet eller  i Thailand. Det kan også være, at du bliver ansvarlig for en skade forvoldt en skadelidt tredjemand i udlandet, eller fx en udlænding på ferie i Danmark, men hvor sagsbehandlingen er nødt til at blive foretaget på tværs af landegrænser. Det vil afhænge af den konkrete skade, fx hvor skaden er sket henne, hvor skadelidte måtte befinde sig, eller hvor en skadevolder hører hjemme.

Som forsikringsselskab har vi ingen indflydelse på, hvor henne i verden det måtte være – selve skaden er således omdrejningspunktet. Vi kan derfor være nødt til at overføre nødvendige person- og sagsoplysninger til modtagere i tredjelande, herunder tredjelande som ikke har samme beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger, som findes inden for EU/EØS-landene. Når vi overfører personoplysninger til sådanne modtagere, vil de være selvstændigt dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger og sagsoplysninger til tredjelande vil i de fleste tilfælde være nødvendig for, at vi kan behandle skadesanmeldelsen og opfylde forsikringsaftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra b, eller til opfyldelse af en kontrakt, som vi har indgået med en samarbejdspartner i tredjelandet, som bistår os med at opfylde forsikringsaftalen med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra c. Det kan fx være en overførsel af personoplysninger med police- og skadesoplysninger  relateret til et medlem til en vejhjælpsudbyder eller handlingpartner i et tredjeland, som vi samarbejder med.

I visse tilfælde kan vi indhente dit samtykke til at overføre dine personoplysninger til tredjelande, jf. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra a.

Behandlingen af en skadesanmeldelse kan også indebære overførsel af andres personoplysninger end blot vores medlemmers, fx relevante sagsoplysninger, der måtte indeholde nødvendige oplysninger om personer tilknyttet skaden, jf. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra e, hvilket er nødvendigt at overføre med henblik på, at vi kan fastlægge, gøre gældende og forsvare det retskrav, som du, vi, skadelidte eller andre måtte have i forbindelse med behandlingen af skaden og krav afledt heraf.

Det kan endelig også dreje sig om at overføre nødvendige helbredsoplysninger til fx et hospital i Thailand, hvis du under en rejse skal tages under lægelig behandling, og hvor det er af vital interesse for dig, at hospitalet kender til dine helbredsoplysninger fra vores journaler, navnlig i en situation, hvor du selv måtte være ude af stand til at give dit samtykke (fx i tilfælde af akut sygdom eller anden medicinsk nødsituation), jf. databeskyttelsesforordningens art. 49, stk. 1, litra f.