Menu

Min Side, telefonen og prisberegnerne lukker i en kort periode

Fra torsdag aften den 18/4 kl. 18.30 til og med søndag aften den 21/4 kan du ikke bruge Min Side, beregne pris, ringe eller skrive til os pga. en større systemopdatering. Læs, hvad du kan gøre, hvis du får brug for hjælp, som ikke kan vente. Vi beklager ulejligheden.
Læs mere

FÆLLES DATAANSVAR VED LEVERING AF ERHVERVSFORSIKRINGER TIL ERHVERVSKUNDER

1 BAGGRUND

LB Forsikring A/S (herefter "LB") og AXA Forsikring Formidler A/S (herefter "AXA") har indgået en samarbejdsaftale om levering af erhvervsforsikringer til erhvervskunder.

I den forbindelse er LB og AXA fælles dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der finder sted i den afgrænsede del af it-systemet IBSuite, som både LB og AXA har adgang til. Parterne har som følge heraf indgået en aftale om fælles dataansvar.

Efter GDPR artikel 26, stk. 2, 2. pkt., skal parterne til en aftale om fælles dataansvar gøre det væsentligste indhold af denne aftale tilgængelig for de registrerede.

Nedenfor følger en beskrivelse af det væsentligste indhold af aftalen om fælles dataansvar mellem LB og AXA.

2 PARTERNES OVERORDNEDE ROLLER OG BEHANDLINGSAKTIVITETER I SAMARBEJDET

I samarbejdet er LB i sin egenskab af forsikringsdistributør ansvarlig for at distribuere erhvervsforsikringer til erhvervskunder på vegne af AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG som forsikringsgiver og også på vegne af andre forsikringsgivere som fx HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE (herefter ”HDI”) og ROLAND Rechtschutz-Versicherungs AG (herefter ”ROLAND”). I den forbindelse er LB overordnet den ansvarlige for kontakten til kunderne i relation til salg, indgåelse samt administration af aftalerne.  Når AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG er forsikringsgiver, er AXA navnlig ansvarlig for produktudvikling, skadesbehandling/udbetaling og præmieopkrævning, mens ved andre forsikringsgivere, som fx HDI og ROLAND, er AXA navnlig ansvarlig for præmieopkrævning.

LB er derfor generelt ansvarlig for og foretager alle behandlingsaktiviteter, der vedrører:

 • Kundekontakt, behovsafdækning og rådgivning (bortset fra skade- og klagesager)
 • Salg, nytegning og ændringer 
 • Udarbejdelse af forsikringstilbud og police (udfyldning) samt distribution af dokumenter

AXA er derfor generelt ansvarlig for og foretager alle behandlingsaktiviteter, der vedrører:

 • Information om erhvervsforsikringer
 • Udarbejdelse af forsikringsbetingelser og øvrige dokumenter 
 • Fornyelse og opkrævning af præmie m.v. 
 • Levering af visse overordnede oplysninger relateret til AXAs skadebehandling til LBs opgavevaretagelse 
 • Ved andre forsikringsgivere end AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, som fx HDI og ROLAND, er AXA alene ansvarlig for og foretager alle behandlingsaktiviteter, der vedrører fornyelse og opkrævning af præmie m.v.

På baggrund heraf skal LB og AXA som udgangspunkt sikre overholdelsen af kravene i GDPR for så vidt angår behandlingsaktiviteterne, som henholdsvis LB og AXA er ansvarlige for og foretager, medmindre andet følger af pkt. 3 eller 4 nedenfor i denne beskrivelse.

3 PARTERNES OVERORDNEDE FORPLIGTELSER EFTER AFTALEN OM FÆLLES DATAANSVAR

3.1 LB

LB er i medfør af aftalen om fælles dataansvar forpligtet til at iagttage følgende krav i henhold til GDPR:

 • At sikre et gyldigt behandlingsgrundlag og overholdelsen af principperne i artikel 5 for behandling af personoplysninger
 • At give oplysninger i henhold til artikel 13 og 14 til de registrerede 
 • At besvare anmodninger vedrørende de registreredes rettigheder 
 • At overholde og implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 25 og 32
 • At overholde kravene i henhold til artikel 28 og 32 ved brug af databehandlere og underdatabehandlere
 • At overholde kravet i henhold til artikel 30 om fortegnelser over behandlingsaktiviteter 
 • At overholde artikel 33 og 34, når et databrud er forårsaget af en ansat hos LB eller en databehandler eller underdatabehandler, der er antaget af LB
 • At overholde artikel 35 og 36, hvis dette bliver relevant i løbet af samarbejdet
 • At overholde kravene i kapitel V, hvis LB beslutter at overføre personoplysninger til tredjelande 
 • At håndtere klager fra de registrerede, når en klage relaterer sig til en overtrædelse af bestemmelser i GDPR, som LB er ansvarlig for.

3.2 AXA  
AXA er i medfør af aftalen om fælles dataansvar forpligtet til at iagttage følgende krav i henhold til GDPR:

 • At sikre overholdelsen af principperne i artikel 5 for behandling af personoplysninger
 • At overholde og implementere passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 25 og 32 
 • At overholde kravene i henhold til artikel 28 og 32 ved brug af databehandlere og underdatabehandlere
 • At overholde kravet i henhold til artikel 30 om fortegnelser over behandlingsaktiviteter 
 • At overholde artikel 33 og 34, når et databrud er forårsaget af en ansat hos AXA eller en databehandler eller underdatabehandler, der er antaget af AXA
 • At overholde artikel 35 og 36, hvis dette bliver relevant i løbet af samarbejdet
 • At overholde kravene i kapitel V, hvis AXA beslutter at overføre personoplysninger til tredjelande
 • At håndtere klager fra de registrerede, når en klage relaterer sig til en overtrædelse af bestemmelser i GDPR, som AXA er ansvarlig for.

4 PARTERNES SPECIFIKKE FORPLIGTELSER I AFTALEN OM FÆLLES DATAANSVAR

4.1 Principper og behandlingsgrundlag

LB er - som den part, der har kundekontakten - ansvarlig for at sikre, at der er et gyldigt behandlingsgrundlag, og for at kunne påvise dette.

LB og AXA er hver især ansvarlige for at overholde principperne i artikel 5 for behandling af personoplysninger, i det omfang reglerne finder anvendelse på ansvarsområderne for LB og AXA ifølge aftalen om fælles dataansvar.

4.2 De registreredes rettigheder

LB er ansvarlig for at udføre følgende opgaver:

 • Give oplysningerne i henhold til artikel 13 og 14 ved indsamling af personoplysninger om den registrerede.
 • Besvare anmodninger vedrørende:

 • Den registreredes ret til indsigt 
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning (retten til at blive glemt)
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet og
 • Retten til indsigelse mod en behandling.

4.3 Behandlingssikkerhed og dokumentation for overholdelse af GDPR
LB og AXA er hver især ansvarlige for: 

 • I henhold til GDPR artikel 24 at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at være i stand til at påvise, at parternes respektive behandling er i overensstemmelse med GDPR
 • I henhold til GDPR artikel 25 at iagttage databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger
 • I henhold til GDPR artikel 32 at iagttage kravet om behandlingssikkerhed. 

4.4 Anvendelse af databehandlere og underdatabehandlere
LB og AXA er berettiget til at bruge databehandlere og/eller eventuelle underdatabehandlere i tilknytning til den fælles behandling, og parterne er hver især ansvarlige for at overholde kravene i GDPR artikel 28 og 32.

4.5 Fortegnelser over behandlingsaktiviteter 
LB og AXA er hver især ansvarlige for at iagttage kravet i henhold til GDPR artikel 30 om fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

4.6 Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden
LB og AXA er begge ansvarlige for iagttagelsen af GDPR artikel 33 vedrørende anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden.

Hvis et brud på persondatasikkerheden er forårsaget af en ansat hos enten LB eller AXA, er den pågældende af LB eller AXA ansvarlig for at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden. 

Hvis et brud på persondatasikkerheden er relateret til anvendelsen af databehandlere/underdatabehandlere, er den af LB eller AXA, der er ansvarlig for anvendelsen af databehandleren/underdatabehandleren, som har bruddet, ansvarlig for at underrette den anden part om bruddet og anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden.

4.7 Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
LB og AXA er begge ansvarlige for iagttagelsen af GDPR artikel 34 vedrørende underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede.
 
Den af LB eller AXA, som er ansvarlig for at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden, er også ansvarlig for at underrette den registrerede om bruddet.

4.8 Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring
LB og AXA er begge ansvarlige for:

 • Iagttagelsen af kravet i henhold til GDPR artikel 35 om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
 • Iagttagelsen af kravet i henhold til GDPR artikel 36 om forudgående høring af tilsynsmyndigheden, når dette er aktuelt. 

4.9 Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
LB og AXA kan hver især træffe afgørelse om, at der kan ske overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.
 
Den pågældende part er ansvarlig for iagttagelsen af kravene i GDPR kapitel V, hvis der sker overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer. 

4.10 Klager
LB og AXA er hver især ansvarlige for håndteringen af eventuelle klager fra registrerede, hvis klagerne handler om overtrædelser af bestemmelser i GDPR, som LB eller AXA er ansvarlig for i henhold til aftalen om fælles dataansvar.

5 KONTAKT

Hvis du har spørgsmål til aftalen om fælles dataansvar, er du velkommen til at kontakte LB Forsikring eller AXA på:

LB Forsikring A/S
Amerika Plads 15
2100 København Ø
CVR nr. 16 50 08 36
E-mail: persondata@lb.dk
Telefon: +45 33 11 77 55

AXA Forsikring Formidler A/S
Dalbergstrøget 9
2630 Taastrup
CVR nr. 73 77 19 19 
E-mail: info@axa-forsikring.dk
Telefon: + 45 33 12 62 62

Januar 2024