Vores tilgang

Arbejdet med samfundsansvar I LB Forsikring er forankret i vores CSR-Forum, hvor vores administrerende direktør sidder for bordenden.  Det daglige arbejde varetages af vores Chef for Kommunikation og CSR.

Verdensmål

Vi har udvalgt fem af FN’s verdensmål, hvor vi tror på, at LB har et særligt ansvar for at være med til at sikre, at vi når i mål.

De fem verdensmål er: Sundhed og trivsel, Kvalitetsuddannelse, Mindre ulighed, Ansvarligt forbrug og produktion og Klimaindsats.

Vi bruger målene i vores forretningsdrift, ligesom vi indgår vi partnerskaber og støtter projekter, der bidrager til, at vi alle sammen når i mål med verdensmålene inden 2030.

FN Global Compact

LB Forsikring tilsluttede sig i 2017 UN Global Compacts 10 principper for bæredygtig virksomhedsdrift - det man populært sagt kan kalde verdens største klub for bæredygtige virksomheder. Med tilslutningen forpligter LB Forsikring sig til at arbejde for forbedringer i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerforhold, miljøforbedringer og bekæmpelse af korruption.

Se vores Letter of Commitment

Afrapportering og politikker

Rapporter

Vores afrapportering om vores arbejde med samfundsansvar er en integreret del af LB Koncernens årsrapport. Derudover har vi i forlængelse af vores tilslutning til FN Global Compact forpligtet os til at aflægge årlig status til FN

Politikker

I LB udvikler vi politikker på væsentlige indsatsområder. Disse vil kunne findes under de enkelte emner i afsnittet om samfundsansvar. Det er nemlig vores ambition at være så åbne som muligt i vores tilgang til arbejdet med samfundsansvar.

Ansvarlig leverandørstyring

I 2018 udarbejdede vi et kodeks for ansvarlige leverandører, der behandler områderne; arbejdsforhold, menneskerettigheder, klima og miljø samt korruption. Derudover vurderer vi løbende vores leverandørportfølje, så vi kan identificere de samarbejdspartnere, der er forbundet med de største risici i forhold til samfundsansvar. Derudover vil vi årligt screene vores leverandørportfølje samt sikre opfølgning over for de udvalgte leverandører på en række parametre inden for de forskellige områder.

Antikorruption

Vi har etableret en ny anti-korruptionspolitik, som gælder alle medarbejdere og ledelsesorganer i LB Forsikring. Inden udgangen af 2020 skal alle være bekendte med politikken og retningslinjer for anti-korruption, herunder regler for gaver, rejser og repræsentation.

Whistleblower

I LB Forsikring, har vi etableret en whistleblowerordning, der gør det muligt for medarbejdere anonymt at indberette brud på den finansielle lovgivning eller andre problemer. Der har ikke været nogle indberetninger til whistleblower-ordningen i 2019 eller tidligere.