Vilkår for brug af Bilist+ app’en

Herunder kan du læse de vilkår (herefter ”brugervilkår”), der gælder for brug af Bilist+ app’en. Brug af Bilist+ app’en er ensbetydende med accept af brugervilkårene. Hvis du ikke kan acceptere brugervilkårene, skal du undlade at downloade og installere app’en.

1. Bilist+ app’en

Bilist+ app’en stilles til rådighed af LB Forsikring A/S, Amerika Plads 15, 2100 København Ø, CVR-nummer 16 50 08 36 (”LB Forsikring”). Bilist+ app’en er udviklet af TrueMotion Inc., 186 Lincoln Street, Boston, MA 02111, U.S.A. (”TrueMotion”).

 

2. Brugerkonto

Brugeren tildeles en brugerkonto med henblik på at kunne anvende Bilist+ app’en. Brugerkontoen er personlig og må ikke overdrages eller deles med andre.

I tilfælde af mistanke om misbrug af brugerkonto skal brugeren straks kontakte LB Forsikring. LB Forsikring har ret til at suspendere eller lukke en brugerkonto, hvis LB Forsikring har mistanke om uberettiget brug. LB Forsikring kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af uberettiget brug af en brugerkonto.

 

3. Vilkår for brug

Bilist+ app’en stilles til rådighed uden vederlag. Brugeren opnår en ikke-eksklusiv, genkaldelig og uoverdragelig ret til at bruge Bilist+ app’en på brugerens mobile enhed under overholdelse af disse brugervilkår, så længe LB Forsikring vælger at udbyde Bilist+ app’en. Brugeren opnår ingen rettigheder til Bilist+ app’en ud over denne brugsret.

Bilist+ app’en må kun anvendes af brugeren til måling af brugerens køreadfærd og må ikke anvendes til andre formål. Bilist+ app’en skal altid anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under overholdelse af gældende lovgivning, derunder færdselslovgivningen. 

LB Forsikring har inden for rammerne af gældende lovgivning, derunder databeskyttelseslovgivningen, samt Bilist+ aftalen, alle rettigheder, herunder brugerrettigheder og ejendomsret, til data som opsamles via Bilist+ app’en og kan frit udnytte, omarbejde og videregive disse uden begrænsninger. LB Forsikring og TrueMotion kan på samme vilkår frit udnytte enhver feedback fra brugere, derunder forslag til forbedringer og anbefalinger, uden forpligtelser af nogen art over for brugeren.

LB Forsikring kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre brugerens ret til at anvende Bilist+ app’en. Anvendelse af Bilist+ app’en i strid med disse brugervilkår, Bilist+ aftalen eller lovgivningen i øvrigt kan medføre bortfald af brugsretten til Bilist+ app’en.

Brugeren kan til enhver tid ophøre med at bruge Bilist+ app’en ved at afinstallere den på brugerens mobile enhed.

 

4. Immaterielle rettigheder samt begrænsninger i adgang til brug

Bilist+ app’en og alt indhold på Bilist+ app’en er beskyttet ophavsretligt og/eller af andre relevante immaterialretlige regelsæt. LB Forsikrings og TrueMotions navne, logoer og alle produktnavne er varemærker, der tilhører LB Forsikring og/eller TrueMotion. 

Det er ikke tilladt at bruge Bilist+ app’en, indholdet af Bilist+ app’en eller varemærker på nogen måde, der er ulovlig, eller som krænker andre eller andres rettigheder. 

Brugeren må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til Bilist+ app’en eller relaterede systemer og netværk eller forsøge at forhindre Bilist+ app’en i at fungere efter dens hensigt eller på anden måde gøre indgreb i Bilist+ app’ens funktionalitet.

Brugeren må ikke distribuere, kopiere, ændre, dekompilere eller foretage reverse engineering af indholdet af Bilist+ app’en, Bilist+ app’ens indhold eller dele heraf, eller på anden måde forsøge at afdække Bilist+ app’ens kildekode.

Misbrug af Bilist+ app’en, derunder krænkelse af immaterielle rettigheder, kan medføre erstatningsansvar.

 

5. Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Bilist+ app’en stilles til rådighed ”som beset”, og som den umiddelbart fremstår. Der gives ikke garanti for app’ens funktionalitet, fuldstændighed, opfyldelse af brugerens specifikke behov eller for fravær af krænkelse af tredjemands rettigheder.

Adgang til og brug af Bilist+ app’en sker på brugerens eget ansvar og for brugerens egen risiko. Det er brugerens eget ansvar at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte data og/eller software, der er lagret på brugerens enheder, mod trusler som for eksempel funktionsfejl, vira, etc.

LB Forsikring og TrueMotion garanterer ikke, at Bilist+ app’en altid er tilgængelig, og påtager sig intet ansvar for, at Bilist+ app’en er utilgængelig i en periode eller kun har begrænset funktionalitet i en periode uanset årsag. Appsoftwaren kan blive opdateret fra tid til anden for at tilføje nye funktioner eller i forbindelse med vedligeholdelse. Afbrydelser på grund af vedligeholdelse og/eller opdateringer kan forekomme, uden at brugeren oplyses om det på forhånd.

I det omfang det ikke strider mod ufravigelig lovgivning, påtager LB Forsikring og TrueMotion sig intet erstatningsansvar for skader, som brugeren måtte blive påført i forbindelse med anvendelse af Bilist+ app’en, for eksempel skader på brugerens mobile enhed, tab af data, tabt avance eller anden direkte eller indirekte skade forårsaget af Bilist+ app’en.

I det omfang det ikke strider mod ufravigelig lovgivning, accepterer brugeren at holde LB Forsikring, TrueMotion samt disses licensgivere og repræsentanter skadesløse i forhold til ethvert tab, erstatningsansvar og deraf følgende omkostninger, som måtte blive påført de nævnte parter som følge af brugerens misligholdelse af disse brugervilkår, derunder for brug af Bilist+ app’en i strid med disse brugervilkår eller i tilfælde af krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder. 

Bestemmelserne i dette punkt 5 skal fortsætte med at være gældende uanset om brugervilkårene i øvrigt måtte være ophørt.

 

6. Øvrige vilkår

Information om behandling af persondata i forbindelse med brug af app’en fremgår af [indsæt titel på separat information om persondata], samt af LB Forsikrings privatlivspolitik, som kan findes her

LB Forsikring kan påse overholdelsen af disse brugervilkår og kan i den forbindelse dele oplysninger med relevante myndigheder og tredjemand, såfremt dette er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning.

LB Forsikring har til enhver tid ret til at ændre brugervilkårene med et rimeligt varsel, for eksempel som følge af ændringer i Bilist+ app’en eller som følge af juridiske- eller lovgivningsmæssige forhold. 

 

7. Overdragelse

LB Forsikring kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugervilkår til et koncernforbundet selskab, derunder et datter- eller søsterselskab, uden brugerens forudgående samtykke.

 

8. Lovvalg og tvister

Disse brugervilkår er underlagt dansk ret. Enhver tvist relateret til Bilist+ app’en, derunder fortolkning og anvendelse af disse brugervilkår, skal behandles ved de danske domstole.

***

Disse brugervilkår er opdateret per 14. oktober 2020.