Vilkår for brug af Bilist+ (gældende fra 7. juni 2023)

Herunder kan du læse de vilkår (herefter ”brugervilkår”) for Bilist+ aftalen, der gælder for brug af Bilist+ appen. Brug af Bilist+ appen er ensbetydende med accept af brugervilkårene. Hvis du ikke kan acceptere brugervilkårene, skal du undlade at downloade og installere appen.

1. Forudsætning for brug

Det er en forudsætning for brug af Bilist+ appen, at du er medlem af LB Forsikring, at du har tegnet en bilforsikring eller en delebilsforsikring samt, at du accepterer disse brugervilkår for Bilist+.  

Bilist+ appen skal anvendes aktivt for, at Bilist+ aftalen kan opretholdes. Appen anvendes aktivt når du giver din telefons operativsystem tilladelse til, at Bilist+ appen får adgang til at indsamle data fra telefonens sensorer, herunder men ikke begrænset til placering og enheder i nærheden. På denne måde kan appen måle dine ture og dermed være aktiv.  

Derudover er det en forudsætning, at vi har adgang til at kommunikere med dig om Bilist+ appen på mail og telefon.  

2. Log ind og brugerkonto 

Som bruger tildeles du en brugerkonto med henblik på at kunne give dig ret til at anvende Bilist+ appen. Brugerkontoen er personlig og må ikke overdrages eller deles med andre. 

I tilfælde af mistanke om misbrug af brugerkonto skal du straks kontakte LB Forsikring.  

LB Forsikring har ret til at suspendere eller lukke en brugerkonto, hvis LB Forsikring har mistanke om uberettiget brug. LB Forsikring kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af uberettiget brug af en brugerkonto. 

3. Vilkår for brug 

Bilist+ appen stilles til rådighed uden vederlag. Som bruger opnår du en ikke-eksklusiv, genkaldelig og uoverdragelig ret til at bruge Bilist+ appen på din mobile enhed under overholdelse af disse brugervilkår, så længe LB Forsikring vælger at udbyde Bilist+ appen. Du opnår ingen rettigheder til Bilist+ appen ud over denne brugsret. 

Bilist+ appen må kun anvendes til måling af din køreadfærd og må ikke anvendes til andre formål. Bilist+ appen skal altid anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og under overholdelse af gældende lovgivning, derunder færdselslovgivningen. 

Adgang til Bilist+ appen kan udstedes en gang pr. forsikringstager.  

4. Køreadfærd og scoreberegning 

Bilist+ appen måler din køreadfærd og beregner på den baggrund en ugentlig score mellem 0 og 10.  

For hver tur, du kører, vil din køreadfærd blive analyseret og du modtager en score for hhv. 

  • Sikkerhed: antal hårde opbremsninger, hårde accelerationer, skarpe sving ift. kørte km på den enkelte tur.  
  • Distraktion: telefonbrug under kørslen. 
  • Øko-kørsel: lavere forbrug af brændstof pga. jævn fart på turen. 

Læs mere om hvad Bilist+ måler på

Data fra Bilist+ appen vil alene blive anvendt til en vurdering af din køreadfærd i bil. LB Forsikring kan ikke anvende data fra appen ved behandlingen af anmeldte skader. 

4.1 Point og selvrisikorabat

Når du anvender Billist+ appen optjener du point, som omregnes til en selvrisikorabat på din bilforsikring. Det er en forudsætning for at optjene point, at du i løbet af en uge (mandag – søndag) sammenlagt kører mindst 21 km. Du kan optjene point, når din gennemsnitlige ugentlige score er mellem 6 og 10. Beregningen af point er baseret på gennemsnittet af din sikkerhedsscore og distraktionsscore for alle turene i løbet af ugen. Din score for øko-kørsel indgår ikke i beregningen af point. Du kan maksimalt optjene 100 point om ugen. Den ugentlige kørselslængde og score bliver nulstillet hver søndag kl. 23.59. 

De point, som du optjener ved brug af appen, bliver omregnet til en selvrisikorabat, som du kan anvende, hvis du får en skade på din bil, som er forsikret i LB Forsikring. Du kan maksimalt anvende 1.500 kr. i selvrisikorabat pr. skade. Hvis du optjener point svarende til mere end 1.500 kr. i selvrisikorabat vil disse point blive opsparet, så de kan anvendes i forbindelse med en anden skade på din bil. De opsparede point, men ikke selvrisikorabatten, udløber successivt 1 år efter opsparing. Den optjente selvrisikorabat kan ikke udbetales eller anvendes til betaling af andre forsikringsydelser. Har du en delebilsforsikring, kan den optjente selvrisikorabat alene anvendes, hvis du senere køber en bilforsikring i LB Forsikring. 

Er der uoverensstemmelse mellem vurderingen af køreadfærden foretaget af Bilist+ appen og andre applikationer til måling af køreadfærd, er det alene Bilist+ appens vurdering, der ligger til grund ved beregningen af selvrisikorabatten.  

Det er den optjente selvrisikorabat på den dato, hvor skaden opgøres, der ligger til grund for beregningen af det selvrisikobeløb, der bliver opkrævet efter en skade. Det er således uden betydning for beregningen, hvor meget, der var optjent på skadesdatoen. Når en selvrisikorabat er anvendt, begynder optjening af selvrisikorabat forfra. Data fra Bilist+ appen vil alene blive anvendt til en vurdering af din køreadfærd i bil. LB Forsikring kan ikke anvende data fra appen ved behandlingen af anmeldte skader.

Nedenfor kan du se en tabel, der viser beregning fra scores og point til selvrisikorabat. 

5. Immaterielle rettigheder  

Bilist+ appen og alt indhold på Bilist+ appen er beskyttet ophavsretligt og/eller af andre relevante immaterialretlige regelsæt. LB Forsikrings og DriveQuants navne, logoer og alle produktnavne er varemærker, der tilhører LB Forsikring og/eller DriveQuant. 

Misbrug af Bilist+ appen, derunder krænkelse af immaterielle rettigheder, kan medføre erstatningsansvar. 

6. Ophør af aftalen og ændring i vilkår 

LB Forsikring kan altid opsige Bilist+ aftalen med mindst 30 dages skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. LB Forsikring kan inden for samme frist varsle væsentlige ændringer af brugervilkårene for Bilist+ aftalen. Hvis vi varsler væsentlige ændringer, vil vi samtidig give dig besked om, hvordan du kan udtræde af aftalen, hvis du ikke herefter ønsker at fortsætte denne.   

LB Forsikring kan herudover, uden at varsle, foretage ikke-væsentlige ændringer, herunder ændringer der sker i henhold til ændret lovgivning samt sproglige opdateringer, i vilkårene for Bilist+ aftalen. 

Du kan til enhver tid udtræde af Bilist+ aftalen. Ønsker du at udtræde af Bilist+ aftalen, skal du slette din bruger fra appen under ´Menu/Indstillinger/Min konto´. Bilist+ aftalen ophører 30 dage efter.

Ophører din bilforsikring eller delebilsforsikring, ophører Bilist+ aftalen efter 12 måneder fra bil- eller delebilsforsikringen er opsagt. Hvis du inden for samme periode køber en ny bilforsikring eller delebilsforsikring i LB Forsikring, vil din Bilist+ aftale fortsætte uændret. 

Selvrisikorabatten vil kunne anvendes i forbindelse med en bilskade, så længe du har en bilforsikring i LB Forsikring. Ophører din bilforsikring vil dine optjente point og selvrisikorabatten gå i 0, 12 måneder efter bilforsikringen er opsagt og du kan ikke længere anvende din optjente selvrisikorabat. 

 Tilbagetrækker du dit samtykke til datadeling, ophører Bilist+ aftalen straks. Du kan altid tilbagetrække dit samtykke. Du tilbagetrækker dit samtykke ved at kontakte os via denne kontaktformular

Kan vi ikke længere kommunikere med dig på mail, ophører Bilist+ aftalen straks.   

Det vil efter ophør af Bilist+ aftalen ikke længere være muligt at anvende appen. 

7. Overdragelse

LB Forsikring kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse brugervilkår til et koncernforbundet selskab, derunder et datter- eller søsterselskab, uden brugerens forudgående samtykke.

8. Om aftalen 

Bilist+ aftalen indgås mellem dig og LB Forsikring A/S.  

LB Forsikring er et medlemsejet dansk forsikringsaktieselskab, der sælger skadesforsikringer i Danmark.   

LB Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet.   

LB Forsikring markedsfører sig under de fire forsikringsgrupper: Lærerstandens Brandforsikring, Bauta Forsikring, Runa Forsikring og LB Forsikring til PFA.   

LB Forsikring driver virksomhed fra adressen:   

Amerika Plads 15 
DK-2100 København Ø 
CVR-nr.: 16500836  
FT-nr.: 53040   

Du kan finde flere oplysninger på lbforsikring.dk eller på hjemmesiderne lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller lbforsikring-pfa.dk.   

Aftalen er reguleret af dansk ret.   

Løsningen leveres i samarbejde med DriveQuant Société par actions simplifée (SAS), 6 Rue Auber, 75009 Paris, Frankrig (”DriveQuant”), der leverer app-løsningen og står for håndtering af data fra løsningen.  

I forbindelse med din Bilist+ aftale indsamler, registrerer og videregiver vi forskellige personoplysninger. Du kan på https://www.lbforsikring.dk/om-lb-forsikring/bilist-plus-privatlivspolitik til enhver tid få nærmere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.  

9. Klage 

Er du utilfreds med en afgørelse foretaget efter Bilist+ aftalen, kan du kontakte os online via linket her. Giver henvendelsen ikke det ønskede resultat, har du mulighed for at klage.  

Du kan klage til LB Forsikrings klageansvarlige ved at maile til klage@lb.dk eller skrive til:  

LB Forsikring 
Att.: Den klageansvarlige 
Amerika Plads 15 
2100 København Ø  

Din klage skal indeholde medlemsnummer eller navn og adresse samt en kort redegørelse for, hvorfor du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse.  

Ønsker du herefter fortsat at klage over vores afgørelse, kan du indbringe sagen for Ankenævnet for Forsikring. Du kan læse nærmere om nævnet på www.ankeforsikring.dk. Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, som betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen. 
 

*** 

Disse brugervilkår er opdateret per 17. april 2022