Privatlivspolitik – Bilist+

1. INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelseloven forpligtet til at orientere dig om vores anvendelse af dine personoplysninger i forbindelse med din aftale om tilmelding til Bilist+ og brugen af den app, der er nødvendig for din mulighed for at optjene rabat på din selvrisiko. Nedenfor henviser vi til de databeskyttelsesretlige forhold, der gælder specifikt for Bilist+. Vilkår for Bilist+ aftalen er tilgængelige her (link) 

LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø, telefon +45 78 79 59 41, e-mail: persondata@lb.dk (”LB Forsikring” eller ”LB”), er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. 

2. DINE OPLYSNINGER

2.1 Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder oplysninger om din tilmelding til Bilist+, dit medlemsnummer, kommunikation med dig relateret til Bilist+, tidspunkt for download af app’en, oplysninger relateret til beregning af selvrisikorabat, samt de data som måles via app’en, når den er aktiv. 

Når app’ en er aktiv måler den følgende:

 • i. At du igangsætter, standser og eventuelt pauser en transport, uanset om den sker med bil eller på anden vis, herunder hvor mange kilometer du bevæger dig;
 • ii. Hvornår du bevæger dig;
 • iii. Hvilket transportmiddel du benytter og tidspunkt på døgnet;
 • iv. Om du er fører eller passager;
 • v. Hvordan du bevæger dig, fx hastighed, hårde opbremsninger og lignende;
 • vi. Om du bruger mobiltelefonen i forbindelse med transporten;
 • vii. Din placering med en fejlmargin op til 100 meter;
 • viii. Typen af device og OS version (til brug for service og opdateringer);
 • ix. Hvordan du navigerer i app’en;
 • x. Om du har foretaget en manuel rettelse af turen og tidspunktet for rettelsen;

Du kan altid vælge at deaktivere app’ ens adgang til lokalitetstjenester, hvis der er enkelte ture, du ikke ønsker registreret. 

2.2 Hvor får vi oplysninger om dig fra?

Vi modtager diverse oplysningerne direkte fra dig eller via den app, som du installerer som en del af Bilist+ aftalen. Oplysninger indsamlet via app’en kommer fra sensorerne og lokalitetsindstillingerne i din mobiltelefon. 

2.3 Hvad bruger vi oplysningerne til?

Dine almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder oplysninger om din tilmelding til Bilist+, dit medlemsnummer, kommunikation med dig relateret til Bilist+, tidspunkt for download af app’en og oplysninger relateret til beregning af selvrisikorabat bruges til sikring af din identitet, til kommunikation med dig og til administration og opfyldelse af din aftale om Bilist+.

App’ en er beregnet til forebyggelse af trafikulykker ved at øge fokus på køreadfærden. Data fra Bilist+ app’en relateret til kørsel med dig som fører, anvendes til beregning af din kørselsscore med udgangspunkt i, hvor sikker din køreadfærd er. LB Forsikring anvender ikke data fra app’en til behandling af skader. 

Som en del af pilotfasen, har LB behov for at kunne analysere diverse personlige oplysninger, som indsamles via app’en hver gang, du bevæger dig med et eller andet form for transportmiddel, bil men også fx cykel, bus, tog, løbehjul, mv. LB skal bruge oplysningerne til analyser med henblik på videreudvikling af produktet, tilpasninger, justeringer, fejlretning og statistik. Disse analyser er nødvendige for LB’s beslutning om fremtidig bredere lancering af Bilist+. Det er til dette formål, at LB behandler alle de personoplysninger om dig, som ikke er relateret til bilkørsel.

LB anvender data, der indsamles ved hjælp af app’en om dine aktiviteter i app’en, til at kunne levere og sikre de forskellige funktionaliteter i app’en, gennemføre en service til dig ved din anvendelse i app’en, sikre at visningen i app’en er tilpasset din skærm, styresystem og platform, foretagelse af generel statistik ift. dine besøg og klik i app’en til brug for forbedring af funktionaliteterne i og af app’en generelt samt af vores service til digog til afhjælpning af tekniske fejl.Typen af device og OS version indsamles til brug for service og opdateringer.

Derudover vil anonymiseret data blive brugt til statistiske formål samt vores løbende arbejde med skadeforebyggelse og produktudvikling.

2.4 Hvem har adgang til dine oplysninger?

Relevante sagsbehandlere i LB Forsikring vil kunne se, at du er tilmeldt Bilist+ samt din optjente score. 

Få, særligt udvalgte medarbejdere hos LB Forsikring vil kunne se de bagvedliggende data til brug for håndtering af eventuelle klager relateret til beregning af kørselsscore samt, hvis der måtte opstå behov herfor, at bistå dig i forbindelse med din brug af rettigheder i henhold til de databeskyttelsesretlige regler.

Få, særligt autoriserede medarbejdere hos TrueMotion, som er LB’s databehandler, med et begrundet arbejdsmæssigt behov, vil kunne tilgå dataene til brug for support, fejlsøgning og lignende teknisk bistand. Vi har indgået en aftale om behandling af data med TrueMotion.

Vi anvender AppAnalytics til at analysere dataene. Vi har indgået en aftale om behandling af data med AppAnalytics. Derudover videregiver vi ikke dine data til tredjeparter. 

2.5 Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Oplysningerne om dine bevægelser bliver slettet eller anonymiseret efter 180 dage. Oplysningerne om din optjente rabat bliver gemt, indtil du har brugt din rabat i forbindelse med en skade, eller du melder dig ud af aftalen. 

Derudover gælder de almindelige sletteregler, som du kan finde i vores generelle privatlivspolitik.

2.6 Du kan læse mere i vores FAQ

Du kan læse mere om ovenstående i vores FAQ, som du kan finde her. 

3. GRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

Dine almindelige kontaktoplysninger om dig, herunder oplysninger om din tilmelding til Bilist+, dit medlemsnummer, kommunikation med dig relateret til Bilist+, tidspunkt for download af app’en og oplysninger relateret til beregning af selvrisikorabat behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt).

Data fra Bilist+ app’en relateret til kørsel med dig som fører behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens, jf. artikel 22, stk. 2, jf. litra a artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt).

De øvrige oplysninger, som indsamles via app’en i pilotfasen om alle dine bevægelser uanset transportmiddel behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke). 

Data om dine aktiviteter i app’en, typen af device og OS version behandles med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra b (nødvendig for at opfylde en kontrakt) samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitime interesser), idet LB har en legitim interesse i foretagelse af generel statisik med henblik på forbedring af funktionaliteterne i og af app’en generelt samt med henblik på at yde medlemsservice til dig, samt en legitim interesse i afhjælpning af tekniske fejl.

4. DINE RETTIGHEDER

Du kan læse mere om dine rettigheder generelt i relation til vores behandling af personoplysninger om dig (ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser herunder profilering samt mulighederne for at tilbagekalde et samtykke) på vores hjemmeside og i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside. Nedenfor gennemgår vi alene de særlige forhold vedrørende rettigheder i relation til Bilist+. 

4.1 Særligt om din mulighed for at få berigtiget oplysninger

Du har mulighed for selv at rette en given kørsel i app’ en, fx hvis der var tale om en togtur, eller du ikke var chauffør men passager. Derudover har du mulighed for at skrive til os på bilist@lb.dk, hvis du ønsker at anmode om sletning af allerede indsamlede oplysninger. 

4.2 Særligt om automatiske afgørelser

Særligt i forhold til retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, har du som udgangspunkt ret til ikke at blive underlagt sådanne afgørelser. Dette gælder dog ikke, hvis den automatiske behandling/afgørelse er nødvendig for at indgå eller opfylde en aftale med os, hvilket er tilfældet i relation til Bilist+. Du har i medfør af databeskyttelsesforordningen ret til at få revurderet afgørelsen med menneskelig indgriben af en sagsbehandler m.v. Retsgrundlaget for vores brug af automatiske individuelle afgørelser er databeskyttelsesforordningens jf. artikel 22, stk. 2, litra a, artikel 6, stk. 1, litra b, (nødvendig for at opfylde en kontrakt). For, at vi kan beregne din selvrisikorabat, trækker vi automatisk din score fra app’ en. 

Din kørselsscore bliver beregnet på baggrund af en række faktorer, der baserer sig på oplysninger fra din mobiltelefons sensorer og lokationsdata. Ved at vurdere dine bevægelsesmønstre i trafikken vil app’ en automatisk beregne en score, der udløser din rabat. 

Din samlede score består af et vægtet gennemsnit af fire parametre:

 • Mobilbrug under kørsel 
 • Antal hårde opbremsninger 
 • Totalt antal kørte kilometer
 • Tidspunkt på dagen 

Din score udregnes på baggrund af din kørsel i de seneste 30 dage.

Mobilbrug under kørsel

Bilist+ registrerer al brug af mobilen, mens du kører. Det vil sige berøring af mobilens skærm, hvis du fx betjener apps, svarer på beskeder eller foretager håndholdte telefonopkald. Men også håndfri betjening som fx opkald via Bluetooth tæller med som aktivitet, der kan lægge beslag på opmærksomheden. 
Du må gerne bruge din mobil til musikafspilning eller som GPS, mens du kører. Men husk at vælge spilleliste eller indtaste destinationen, inden du starter turen.
Mobilbrug opgøres som en procentdel af din samlede køretid.

Hårde opbremsninger

Hårde opbremsninger er én af de faktorer, der kan påvirke din score i Bilist+ negativt. Hårde opbremsninger sker nemlig ofte, fordi man ikke er opmærksom på forholdene i trafikken længere fremme på vejen. En hård opbremsning er i Bilist+ en opbremsning, hvor farten sættes ned med 11 km/t pr. sekund eller mere. 
En enkelt hård opbremsning i ny og næ kommer ikke til at påvirke din score. Men hvis du gør det gentagende gange, bliver din score reduceret. 

Totalt antal kørte kilometer

Jo flere kilometer du kører, jo større risiko er der for kollisioner og skader på din bil. Bilist+ udregner efter hver køretur, hvor langt du har kørt og herfra beregnes din score. 

Tidspunkt på dagen

Bilist+ deler alle ugens dage op i tre timers tidsintervaller. App’en måler, hvor ofte og hvor længe du kører i disse tidsrum, og hvert tidsrum har en risikofaktor, baseret på historiske data om kollisioner og skader.   
 
Selvrisikorabatten bliver således beregnet og fratrukket ved en eventuel skade uden menneskelig indgriben, men du har ret til  at klage over behandlingen ved henvendelse til bilist@lb.dk

Eksempel på beregning

En bruger kører i gennemsnit 40 kilometer om dagen. Brugeren kører oftest i myldretiden og tidligt om aftenen. Brugeren har et par ture sent om aftenen og om natten. Brugeren er ikke altid opmærksom på trafikken og har derfor en hård opbremsning på ca. hver anden tur. Brugeren taler i sin mobil via håndfri opkald på hver anden tur. Det bliver til sammenlagt lidt over en time hver måned og ender med en samlet månedlig score på 70-75 point.


4.3 Særligt om tilbagekaldelse af samtykke

Det er en forudsætning for tilmelding til Bilist+ i pilotfasen, at du har givet os samtykke til, at vi må indhente oplysninger om dine bevægelsesmønstre, se afsnittet om hvilke oplysninger, vi indhenter og behandler, via app’ en. Hvis du ikke længere ønsker at samtykke til dette, har du mulighed for at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden ved at afinstallere app’ en eller ved at kontakte os på bilist@lb.dk. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, er det ensbetydende med, at du opsiger din Bilist+-aftale med LB Forsikring. 

5. DATABEHANDLERE

Vi har indgået databehandleraftaler med alle, der behandler data for os.

6. OVERFØRSLER TIL TREDJELANDE

I visse tilfælde anvender vi forskellige it-leverandører, partnere og konsulenter mfl., som kan tilgå nogle af LB’s data fra lande uden for EU/EØS, hvilket juridisk har den betydning, at data overføres til tredjelande, også selvom de ikke nødvendigvis opbevares i disse tredjelande. Sådanne it-leverandører/partnere vil være underlagt databehandlingsaftaler med os, der sikrer, at de alene behandler personoplysninger efter vores instrukser.

Primært har vi valgt it-leverandører og partnere, som behandler data inden for EU/EØS, dernæst leverandører/partnere i lande, der fremgår af EU Kommissionens liste over sikre tredjelande, fx Israel. Læs mere i Datatilsynets vejledning om overførsel af oplysninger til tredjelande.

Såfremt vi undtagelsesvist i relation til fx en it-leverandør (databehandler) accepterer overførsel af personoplysninger til øvrige tredjelande, indgår vi overførselsaftaler med samarbejdspartneren, der sikrer et passende beskyttelsesniveau af oplysningerne og af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Vi gør brug af EU kommissionens standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.

Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside og på EU Kommissionens hjemmeside.

7. MERE OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger, sikkerhed, hvordan du kan kontakte vores DPO, hvordan du kan klage og dine rettigheder med videre på vores hjemmeside.